1. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης τα τινάξει και τον αποποιηθούν οι κληρονόμοι του..
2. Σε περίπτωση χρέους έως 50ευρώ σε διάστημα 10 ετών…
Άρθρο 68
Διαγραφή Χρεών προς τον Ε.Φ.Κ.Α.
1. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ που έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτες  είσπραξης σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4387/2016 όπως ισχύει κάθε φορά  μπορεί να κριθούν διαγραπτέες και να διαγραφούν εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι  παρακάτω προϋποθέσεις:
α. έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες στις περιπτώσεις α ́, β ́ και γ ́ της παρ. 1  του άρθρου 108 ενέργειες για το χαρακτηρισμό τους ως ανεπίδεκτων είσπραξης,

β. έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες στην αλλοδαπή κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών  και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή απαιτήσεων  αυτού έναντι τρίτων,

γ. έχει ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία σε βάρος των οφειλετών εφόσον  προβλέπεται, με την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

2. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ που δεν έχουν χαρακτηριστεί  ανεπίδεκτες είσπραξης, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4387/2016 μπορεί να  διαγραφούν, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, εφόσον  εμπίπτουν αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες κατηγορίες οφειλών:

α. οφειλές αποβιωσάντων που δεν καταλείπουν οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο  και των οποίων οι κληρονόμοι αποποιήθηκαν την επαχθείσα κληρονομιά,

β. όταν το ποσό της κύριας οφειλής από εισφορές κατά οφειλέτη δεν υπερβαίνει τα  πενήντα (50) ευρώ και δεν έχει επιτευχθεί η είσπραξή του μέσα σε δέκα (10) έτη από  τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκε,

γ. όταν το ποσό της συνολικής οφειλής από οποιαδήποτε αιτία δεν υπερβαίνει τα  εκατό (100) ευρώ και δεν έχει επιτευχθεί η είσπραξή της μέσα σε δέκα (10) έτη από  τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκε.

3. Η διαγραφή των απαιτήσεων και η καταχώρισή τους σε ειδικά βιβλία διαγραφών  γίνεται:
α) με απόφαση του αρμόδιου Κλιμακίου, Τμήματος ή Διεύθυνσης του Ελεγκτικού  Συνεδρίου κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας του ΚΕΑΟ και μετά από  σύμφωνη γνώμη του Διοικητή του Ταμείου για τις περιπτώσεις της παραγράφου 1,

β) με απόφαση του Διοικητή του Ταμείου κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας  του ΚΕΑΟ και με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Εσόδων του οικείου φορέα για  τις περιπτώσεις της παραγράφου 2,

γ) με απόφαση του Διοικητή του Ταμείου κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας  του ΚΕΑΟ και με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Εσόδων του οικείου φορέα  μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 108 του  ν.4387/2016, όπως κάθε φορά ισχύει.

Σχετικά άρθρα:

  • Δεν υπάρχουν