επιτροπή ασφαλιστικού

Η ομάδα για το ασφαλιστικό ξεκίνησε να λειτουργεί για να συλλέγει και να επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με  τα ασφαλιστικά θέματα του ΤΣΜΕΔΕ και ΕΤΑΑ, όπως επίσης και να αρχίσει να μαζεύει πληροφορίες για τα οικονομικά του ταμείου

Τα πρόσωπα χρειάζεται να εναλλάσσονται για να μην επέρχεται κόπωση, οπότε σας καλούμε να συμμετάσχετε και να αναλαμβάνετε δράση ως μέλη της  ομάδας για το ασφαλιστικό (γίνεστε μέλος κατόπιν συνεννόησης και αποδοχής πρόσκλησης)

η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι : omadaasfalistikou-asm@googlegroups.com

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εδώ γράφουμε τις απόψεις μας σε σχέση με τις επεξεργασίες της ομάδας εργασίας για το ασφαλιστικό

Παρουσίαση στοιχείων οικονομικής κατάστασης ΤΣΜΕΔΕ

 
 
2009
2010
2011
2012
Σύνολο Ασφαλισμένων
105.375
106.666
109.285
111.023
Ελεύθεροι Επαγγελματίες  
67.427
70.054
72.169
Ποσοστό  
63,21%
64,10%
65,00%
Αναμενόμενες Εισπράξεις  
243.550.869
252.846.171
260.816.452
Μέση Ετήσια Εισφορά ανά Ασφαλ.  
3.612
3.609
3.614
Τελικές Εισπράξεις  
157.662.253
150.305.814
133.325.829
Ποσοστό Εισπραχθέντων  
64,73%
59,45%
51,12%
Μισθωτοί  
39.239
39.231
38.854
Ποσοστό  
36,79%
35,90%
35,00%
Αναμενόμενες Εισπράξεις  
433.027.253
455.010.771
430.814.126
Μέση Ετήσια Εισφορά ανά Ασφαλ  
11.036
11.598
11.088
Τελικές Εισπράξεις  
313.568.424
322.262.032
307.623.965
Ποσοστό Εισπραχθέντων  
72,41%
70,83%
71,41%
Πλήθος Νεοεισερχόμενων
4.428
4.293
3.478
2.113
Πλήθος Νέων Συνταξιούχων
1.858
2.246
2.048
2.689
Αναλογία
2,38
1,91
1,70
0,79
Σύνολο Συνταξιούχων
16.900
18.586
19.572
21.857
Αναλογία
6,24
5,74
5,58
5,08
Δαπάνη για Συντάξεις
346.888.036
327.224.171
345.346.473
393.037.696
Έσοδα από Πόρους
114.545.131
88.076.396
54.259.190
46.935.733
Εκδοθέντα Ειδοποιητήρια  
66.109
68.489
69.818
Πλήθος Ανεξόφλητων  
17.845
22.351
27.943
Ποσοστό Ανεξόφλητων  
26,99%
32,63%
40,02%
Εργοδότες που δεν πλήρωσαν  
1.804
3.827
3.778
Σύνολο Αναμενόμενων Εσόδων  
764.654.518
762.116.132
738.566.311
Εισπράξεις από Παρελθόντα Έτη        
Κρατική Συμμετοχή        
Σύνολο Εισπραχθέντων Εσόδων  
559.307.073
526.827.036
487.885.527
Δαπάνη για ΚΥΤ        
Σύνολο Δαπάνης  
327.224.171
345.346.473
393.037.696
Ετήσιο Πλεόνασμα  
232.082.902
181.480.563
94.847.831
 
Ο παραπάνω πίνακας συντάχθηκε κατόπιν λήψης στοιχείων από το ΤΣΜΕΔΕ, μέσω της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και αποτυπώνει την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τόσο οι ασφαλισμένοι του Ταμείου, όσο και το ίδιο. Τα παραπάνω στοιχεία – μερικά και ελλειπή δυστυχώς – δεν αποτυπώνουν τις συντριπτικές επιπτώσεις των πρόσφατων ληστρικών αυξήσεων, τις οποίες και παλεύουμε να ανατρέψουμε, ούτε αυτές που έχουν να κάνουν με την εξέλιξη των αποθεματικών του Ταμείου (κλοπή μέσω του «κουρέματος» ομολόγων μέσω PSI, οφειλές κράτους λόγω μη καταβολής της κρατικής συμμετοχής). Τα ελλειπή αυτά στοιχεία πρέπει να συμπληρωθούν και κάθε βοήθεια σε αυτό είναι ευπρόσδεκτη.
Δείχνουν καθαρά τις επιπτώσεις όλων των αντιασφαλιστικών νόμων (και κυρίως του Ν3518/2006) στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και τις συντριπτικές επιπτώσεις των μνημονιακών πολιτικών πάνω στους εργαζόμενους συναδέλφους.
Παραθέτω κάποιες επισημάνσεις προς συζήτηση – διερεύνηση:
Η αναλογία τυπικά μισθωτών με «ελεύθερους επαγγελματίες» είναι 1:2 περίπου με τάση αύξησης των δεύτερων μια και στην πλασματική αυτή κατηγορία συνωστίζονται άνεργοι, υπό και αυτο απασχολούμενοι, εργαζόμενοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (μπλοκάκι), πραγματικοί ελεύθεροι επαγγελματίες, εργοδότες κλπ. Η μείωση των μισθωτών οφείλεται στις χιλιάδες απολύσεων των τελευταίων ετών, οι απολυμένοι συνάδελφοι μεταπίπτουν στην κατηγορία των «ελευθέρων επαγγελματιών».
Η μέση ετήσια εισφορά των «ελευθέρων επαγγελματιών» ήταν μέχρι το 2012 στα 3600 € (λογικό μια και η ανώτατη ήταν περίπου 4.000 € και αρκετές κατηγορίες είχαν εκπτώσεις), ενώ η μέση ετήσια εισφορά για τους μισθωτούς (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών κρατήσεων) είναι πάνω από τις 11.000 €. Για το λόγο αυτό οι μισθωτοί συνεισφέρουν δυσανάλογα υψηλά στα έσοδα του ταμείου (ενδεικτικά το 2012 το ταμείο εισέπραξε 307 εκατ € από 38.000 μισθωτούς και μόλις 133 εκατ € από 72000 «ελεύθερους επαγγελματίες»). Η μισθωτή σχέση συνεπώς συνεισφέρει πολλαπλάσια στο ταμείο.
Η αδυναμία πληρωμής εισφορών –παρά τις περί αντιθέτου ψευδολογίες- του κου Σελλιανάκη είναι ξεκάθαρη. Το 40% δεν πλήρωσε κάποιο από τα ειδοποιητήρια του 2012, ενώ το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε από τους «ελεύθερους επαγγελματίες» είναι το μισό ακριβώς από αυτό που αναμενόταν (133 από 260 εκατ. €), ενώ έχουν διπλασιαστεί και οι εργοδότες που δεν καταβάλλουν τις εισφορές των υπαλλήλων τους.
Οι λοιποί πόροι του Ταμείου (2% από μελέτες και επιβλέψεις, 1% από δημόσια έργα κλπ), που έχουν μάλιστα αναδιανεμητική λογική, λόγω της ύφεσης, της κρίσης του κατασκευαστικού κλάδου και του περιορισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, μειώνονται δραματικά (μείωση 60% μέσα σε 3 χρόνια), με προοπτική να μηδενιστούν σχεδόν.
Οι συνταξιούχοι αυξάνονται με μεγάλο ρυθμό, λόγω της κρίσης και των αντιασφαλιστικών ρυθμίσεων (αύξηση ορίων ηλικίας) που οδηγούν στη σύνταξη με μεγαλύτερη ευκολία από παλαιότερα, όπου ήταν συχνό το φαινόμενο να δουλεύουν μηχναικοί μέχρι τα 70. Αντίστροφα η είσοδος των νέων στο επάγγελμα τείνει να μηδενιστεί λόγω της ανεργίας και της υποχρεωτικής καταβολής εισφορών ακόμα και από τους ανέργους.
πετρόπουλος δημήτρης

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.