Η ληστεία της Ειδικής Προσαύξησης κατά των προ του ’92 ασφαλισμένων

Εγκύκλιος για συντάξεις για τους προ 92-Ειδική Προσαύξηση

 βασισμένο στη μελέτη “Η μεγάλη ληστεία της Ειδικής Προσαύξησης“.

 

1. Ο εφαρμοζόμενος τρόπος υπολογισμού της ειδικής προσαύξησης (συντελεστής 0,075) στο τελικό ποσό της σύνταξης, συνιστά ουσιαστικά ληστεία κατά των προ του ’92 ασφαλισμένων συναδέλφων που την πλήρωναν για πολλά χρόνια.

Σε συνέχεια του παραπάνω link αναλύεται διεξοδικά η ειδική προσαύξηση , ο ρόλος της στον υπολογισμό των συντάξεων , και περιγραφή τεκμηριωμένης και δίκαιας λύσης που πρέπει να διεκδικηθεί  στο Υπουργείο σε συνέχεια αυτών που ήδη έχουν πετύχει οι συνταξιούχοι Μηχανικοί , ώστε να μην χαθούν στην ουσία εισφορές που επί πολλά χρόνια έδιναν οι συνάδελφοι Μηχανικοί στον ΕΛΠΠ + ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ.  

Η διεκδίκηση  ενός νέου, ορθότερου τρόπου συνυπολογισμού της ειδικής προσαύξησης στην σύνταξη – και το θέμα αυτό αποτελεί αίτιο παρέμβασης μας στο υπουργείο, όπου θα πρέπει να ασκηθεί πίεση για την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης τέτοιας που να διασφαλίζει την προστασία και την αξιοπρέπεια των συντάξεων.

2. Αναλυτικότερα ο νέος νόμος 4387/16 αναφέρει για τους μηχανικούς :

Η Ειδική Προσαύξηση του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) που προβλέφθηκε με το άρθρο2 του Ν. 3518/2006 καταργείται από 1.1.2016. Ο χρόνος ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί στον καταργηθέντα Ειδικό Λογαριασμό Προσθέτων Παροχών (ΕΛΠΠ) θεωρείται ως προς τις έννομες συνέπειες ως χρόνος που έχει διανυθεί στην ασφάλιση της ειδικής προσαύξησης, η επιπλέον παροχή θα υπολογίζεται για κάθε έτος καταβολής επιπλέον εισφοράς, με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075 για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξιμος μισθός σε αυτή τη περίπτωση (δηλ. εν προκειμένω για την ειδική προσαύξηση) θα προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς. Οι διατάξεις 8,14,28 και 33 εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Από τον Μάιο του 2016 και μετά δεν έχει εκδοθεί καμία νέα σύνταξη , δεν έχει αποσαφηνισθεί με αντίστοιχη εγκύκλιο και Κοινή Υπουργική Απόφαση, ποιος είναι ο συντάξιμος ασφαλιστέος μισθός για την ειδική προσαύξηση και αφήνει σημαντικές ρωγμές ώστε το ποσό αυτό να είναι το ποσό των 713 ευρώ (ή το ποσό των 770 με συμμετοχή των κοινωνικών πόρων και ΔΚΤ δείκτη Τιμών Καταναλωτή)  που ουσιαστικά θα σημαίνει και την μεγάλη ληστεία της Ειδικής Προσαύξησης με μειώσεις του 82%.

4.  Σε αυτό ακριβώς το σημείο πρέπει να βγει επεξηγηματική εγκύκλιος του Υπουργείου ανάλογη με αυτήν των Συνταξιούχων Μηχανικών και αναφέρομαι στην Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 52331/1861/2017 –ΦΕΚ 2373/Β/12-7-2017 με θέμα την συμπλήρωση της αρ. Συμπλήρωση της αριθ. 26083/887/762016 (Β’1605) υπουργικής απόφασης «Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων Προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων», https://www.e-nomothesia.gr/suntaksiodotika/koine-upourgike-apophase-oik-52331-1861-2017.htm  η οποία αναφέρει :

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

.. όπου στην δεύτερη σελίδα αναφέρει ότι :

Για την αναπροσαρμογή των ήδη καταβαλλομένων συντάξεων του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του πρώην ΕΤΑΑ ως συντάξιμος μισθός ορίζεται το ποσό της ανώτατης προβλεπόμενης κύριας σύνταξης για 45 έτη ασφάλισης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31.5.2016, δηλαδή το ποσό των 1.146,32€.

Για την Ειδική Προσαύξηση του ανωτέρω τομέα, ως συντάξιμος μισθός ορίζεται το ανώτατο ποσό της Ειδικής Προσαύξησης για 45 έτη ασφάλισης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31/5/2016, δηλαδή το ποσό των 1.524,60€.

5. Η εγκύκλιος και η ΚΥΑ που πρέπει να εκδοθεί για την προστασία των καταβαλλόμενων συντάξεων και θα αφορά τις νέες συντάξεις που θα εκδοθούν από τον Μάιο του 2016 και μετά με τον νέο τρόπο υπολογισμού  θα πρέπει να αναφέρει ότι :« Ο συντάξιμος μισθός σε αυτή τη περίπτωση για την ειδική προσαύξηση είναι το ποσό των 1.524,60 και επί αυτού του ποσού αναλογικά ,ανάλογα με τα έτη και τις εισφορές, θα εφαρμόζεται ο νόμος για την επιπλέον παροχή  (την παραγόμενη σύνταξη για το τμήμα της Ειδικής Προσαύξησης ) δηλαδή ο συντελεστής 0,075 και το (1%). »

6. Η τελική σύνταξη είναι το άθροισμα της εθνικής + ανταποδοτικής + ειδική προσαύξηση. Στην περίπτωση που δεν αποσαφηνισθούν τα ανωτέρω με πρόσθετη εγκύκλιο και  ΚΥΑ , και παραδείγματα υπολογισμού , υπάρχει ο κίνδυνος οι  συντελεστές να εφαρμοσθούν επί του ποσού των 713 ευρώ η 770 ευρώ με κοινωνικούς πόρους και ΔΤΚ και να παράγουν ποσά σύνταξης για την Ειδική προσαύξηση μειωμένα κατά 82% ( γυρω στα 238 αντί 1180) που ουσιαστικά πιστοποιεί την ΜΕΓΑΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ. Ακόμη θα υπάρξουν σημαντικές τεράστιες διαφορές στους νέους συνταξιούχους από Μάιο του 2016 και μετά , και στους ήδη συνταξιούχους, που θα  οδηγήσουν και τους παλαιούς σε νέες περικοπές 18% με απρόβλεπτες συνέπειες αγωγές , διεκδικήσεις κλπ.

7. Επισυνάπτεται, στο τέλος, αναλυτικό EXCEL (Ειδική Προσαύξηση – πίνακας) με τους παραπάνω υπολογισμούς. Φαίνεται ότι και επί του 1524,60 οι περικοπές είναι πάλι τεράστιες (60%) , αλλά θα μπορούσαν να γίνουν ανεκτές στο γενικότερο πλαίσιο περικοπών  αλλά και σαν συνέχεια της ΚΥΑ  52331/1861/2017 – ΦΕΚ 2373/Β/12-7-2017  για τους ήδη συνταξιούχους.

8. Σημειώνεται ότι η παραγόμενη σύνταξη για 40 χρόνια κύρια και 36 χρόνια ειδική προσαύξηση είναι περίπου :     

Εθνική : 384 , Ανταποδοτική : 398, Ειδική Προσαύξηση 231 έως 249Οπότε η Συνολική Σύνταξη είναι 1013 έως 1031 ευρώ και ξεπερνάει σε μείωση συνολικά το 54%

Ενώ με τον δικαιότερο τρόπο όπως αναλύεται η σύνταξη θα γίνει :Εθνική : 384 , Ανταποδοτική : 398, Ειδική Προσαύξηση 493

Σύνολο 1275 ευρώ.    

9. Τα νούμερα αυτά ισχύουν για έναν, που ανελλιπώς πλήρωνε εισφορές επί 40 χρόνια για την κύρια σύνταξη και που επί 36 χρόνια πλήρωνε εισφορές ανελλιπώς (ΕΛΠΠ+ΕΙΔΙΚΗ) . Στην πράξη για τους περισσότερους η σύνταξη θα είναι λιγότερη.

Ειδική Προσαύξηση – πίνακας

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.