ΣτΕ: Σε ‘’πρότυπη δίκη’’ η ακύρωση αναδρομικών εισφορών του 2012

Του Δημήτρη Κατσαγάνη

Σε πρότυπη δίκη παραπέμφθηκε το αίτημα μηχανικών ασφαλισμένων στο τέως ΤΣΜΕΔΕ για ‘’ακύρωση, άλλως τροποποίηση των προσβαλλομένων ειδοποιήσεων πληρωμής εισφορών ασφάλισης εξαμήνου με τις οποίες καλούνται να καταβάλουν τα αναγραφόμενα σε αυτές ποσά, έναντι διαφορών εισφορών, για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2012’’.

Αυτό αποφάσισε χθες το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ). Αυτό σημαίνει πως το ΣτΕ δεν περιμένει να εκδικάσει τις προσφυγές αυτές το Πρωτοδικείο.

Υπενθυμίζεται πως ο ΕΦΚΑ είχε αποφασίσει ότι η προθεσμία καταβολής αναδρομικών οφειλών του Β΄εξαμήνου 2012 του αρθρ.44 ν.3986/2011 των ασφαλισμένων του τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ λήγει την 30 Απριλίου. Συνεπώς αυτή η προθεσμία βρίσκεται πλέον αντικειμενικά υπό αίρεση.

Αναλυτικά η απόφαση του ΣτΕ έχει ως εξής:

‘’ΠΡΑΞΗ 9/2018 της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010

Η Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010, όπως ισχύει, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Νικόλαο Σακελλαρίου, τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο Αθανάσιο Ράντο και τον Αντιπρόεδρο Αναστάσιο Γκότση, Πρόεδρο του αρμόδιου καθ΄ ύλην Α΄ Τμήματος,

Αφού έλαβε υπ΄όψιν:

α) το άρθρο 1 του Ν. 3900/2010,
β) Την από 8.3.2018 αίτηση (ΠΑ 9/9.3.2018) της Γενικής Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων υπογραφόμενης, δυνάμει της 719/8.3.2018 πράξης της από τον Αντεπίτροπο Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων με την οποία ζητείται, κατ΄ επίκληση του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010 (Α΄ 213), να εισαχθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας οι με αριθμούς πράξεως καταθέσεως ΠΡ1414/2018 και ΠΡ1419/2018 προσφυγές, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Με τις προσφυγές αυτές, οι προσφεύγοντες, μηχανικοί, ασφαλισμένοι του τέως Τ.Σ.Μ.Δ.Ε., ήδη Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), ζητούν την ακύρωση, άλλως τροποποίηση των προσβαλλομένων ειδοποιήσεων πληρωμής εισφορών ασφάλισης εξαμήνου με τις οποίες καλούνται να καταβάλουν τα αναγραφόμενα σε αυτές ποσά, έναντι διαφορών εισφορών, για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 3986/2011.
γ) το γεγονός ότι για την αίτηση αυτή δεν απαιτείται κατά νόμον η καταβολή παραβόλου,
δ) το γεγονός ότι με τις ως άνω προσφυγές τίθεται το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα της συνταγματικότητας (παραβάσεις των άρθρων 22 παρ. 5, 25 παρ. 1, 17 του Συντάγματος) και της συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (άρθρα 14 και 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου) των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 44 ν. 3968/2011, με τις οποίες επήλθαν αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων μηχανικών στο ήδη ενταχθέν στον Ε.Φ.Κ.Α. Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.).

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να γίνει δεκτό το ανωτέρω αίτημα,
δ ι α τ ά σ σ ε ι

1. Να εισαχθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας οι με αριθμούς πράξεως καταθέσεως ΠΡ1414/2018 και ΠΡ1419/2018 προσφυγές, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010 (Α΄ 213), ήτοι η προσφυγή Στυλιανού Ξεζωνάκη κλπ. (7 προσφεύγοντες) κατά των Ε.Φ.Κ.Α. και Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (με αριθμό κατάθεσης ΠΡ1414/16.2.2018) και η προσφυγή των Νικολάου Νταβού κ.λπ. (8 προσφεύγοντες) κατά των Ε.Φ.Κ.Α. και Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (με αριθμό κατάθεσης ΠΡ1419/16.2.2018).

Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα’’.

ΣτΕ: Σε ‘’πρότυπη δίκη’’ η ακύρωση αναδρομικών εισφορών του 2012

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.