Λάβαμε από συναδέλφους την ακόλουθη επιστολή – διαμαρτυρία για τον ευτελισμό
των συντάξεων των μηχανικών με το νέο καθεστώς, επιστολή που στηρίζουμε,
δημοσιεύουμε και προωθούμε.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Εμείς οι προ του ’93 Ελεύθεροι Επαγγελματίες ασφαλισμένοι μηχανικοί (παλαιοί
ασφαλισμένοι του πρώην ΤΣΜΕΔΕ), που υπαγόμαστε για τη συνταξιοδότησή μας
στις διατάξεις του νέου νόμου 4387/16 και τις εφαρμοστικές του εγκυκλίους,
παρακολουθούμε με έκπληξή μας τις ρυθμίσεις που νομοθετούνται εις βάρος μας
και συγκεκριμένα:

1.
Την εντός 5 ημερών (!) ανατροπή του άρθρου 94, παρ. 4 του νέου νόμου, που
προέβλεπε σαφώς δικαίωμα προσαύξησης της κύριας σύνταξης βάσει
αναλογιστικής μελέτης όσων κατέβαλαν εισφορές στον κλάδο πρώην ΕΛΠΠ/Ειδική
Προσαύξηση, με την τροπολογία που εισήχθηκε στο πολυνομοσχέδιο (ν.
4389/27/5/2016) και συγκεκριμένα στο άρθρο 234, παρ. 10, με την οποία ορίζεται
αυθαίρετα ότι η προσαύξηση θα υπολογίζεται με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης
0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς.

2.
Την πλήρη αγνόηση, σε όλες μέχρι στιγμής τις διατυπώσεις και ερμηνείες του
νόμου, της ιδιαίτερης μεταχείρισης και ως προς τις υποχρεώσεις και ως προς τα
δικαιώματα, που είχαν οι παλαιοί ασφαλισμένοι σε όλες τις μεταρρυθμίσεις του
ασφαλιστικού συστήματος, από το 1992 και εντεύθεν (το 2002, το 2006, το 2010,
το 2011 και το 2014).
Ειδικά όσον αφορά τους μηχανικούς, με το νόμο 3518/2006 ο κλάδος της Ειδικής
Προσαύξησης ορίζεται ως κλάδος κύριας σύνταξης και είναι υποχρεωτικός για
όλους τους παλαιούς μηχανικούς, ενώ θεσπίζεται επικουρικό ταμείο για τους μετά
το ’93 ασφαλισμένους μηχανικούς.
Πώς είναι δυνατή η κατάργηση κλάδου κύριας σύνταξης ως προς τις
προσδοκώμενες συνταξιοδοτικές παροχές; Πώς είναι δυνατόν να μην καταφεύγει η
πολιτεία σε αναλογιστική μελέτη των εισφορών που καταβλήθηκαν; Πώς είναι
δυνατόν να νομοθετείται η καθιέρωση ενός αυθαίρετου ετήσιου συντελεστή
αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς;

3.
Παρότι η παραπάνω ελάχιστη προσαύξηση του 0 075% υπάρχει θεσμοθετημένη
στο πολυνομοσχέδιο, χρειάστηκε σχεδόν δύο χρόνια για να περιληφθεί στις
εγκυκλίους του υπουργείου για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης των
ε.ε. μηχανικών. Η τελευταία εγκύκλιος για τον υπολογισμό της Ειδικής
Προσαύξησης επιβεβαιώνει τους φόβους μας: μείωση της ονομαστικής αξίας της
σύνταξης ενός μηχανικού με 40 και 35 χρόνια εισφορές στους δύο κλάδους κύριας
σύνταξης, που φθάνει σε 55% έως 60%, και είναι η μεγαλύτερη μείωση κάθε
άλλης κατηγορίας εργαζομένου.
Σε κάθε περίπτωση, οι παλαιοί ε.ε. μηχανικοί βρίσκονται σε εξευτελιστικές
καταστάσεις με οριστικές συντάξεις που προβλέπουμε να κυμαίνονται περί τα 1000
€ συνολική ονομαστική / μικτή σύνταξη (εθνική και ανταποδοτική μαζί), ακόμα κι
αν υπολογιστεί η προσαύξηση του 0,075% μαζί με την μεταβολή του μέσου
ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και μαζί με τους κοινωνικούς πόρους.
Σε σχέση με την προσδοκώμενη σύνταξη, η μείωση της ονομαστικής αξίας της
σύνταξης ενός μηχανικού με 40 και 35 χρόνια εισφορές στους δύο κλάδους κύριας
σύνταξης, φθάνει σε 55% ή και παραπάνω, και είναι η μεγαλύτερη μείωση κάθε
άλλης κατηγορίας εργαζομένου.

Είναι φανερό ότι ο τρόπος υπολογισμού της Ειδικής Προσαύξησης (συντελεστής
0,075) στο τελικό ποσό της σύνταξης, συνιστά ουσιαστικά καταλήστευση των προ
του ’93 ασφαλισμένων ε.ε. μηχανικών και ακόμα περισσότερο κατά εκείνων που
είχαν ήδη θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα πριν τις 16/5/2016, ημερομηνία
ψήφισης του νέου νόμου.

4.
Την ίδια στιγμή με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ 26083/887/7-6-2016) η ίδια η
πολιτεία αναγνωρίζει και εγκρίνει για τους ήδη συνταξιοδοτημένους, ότι:
Ο συντάξιμος μισθός για τον κλάδο κύριας σύνταξης βρίσκεται στο ποσό των
1146,32 € (ανώτατη προβλεπόμενη για 45 έτη ασφάλισης, όπως αυτό έχει
διαμορφωθεί την 31/5/2016). Ταυτόχρονα για τον κλάδο της Ειδικής
Προσαύξησης ο συντάξιμος μισθός βρίσκεται στο ποσό των 1.524,60 ανώτατο
προβλεπόμενο για 45 έτη ασφάλισης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την
31-5-2016).
Η σύγκριση με τις πρόσφατες ρυθμίσεις είναι συντριπτική: Ο συντάξιμος μισθός
στον κλάδο κύριας σύνταξης δεν ξεπερνά τα 733 €, η δε Ειδική Προσαύξηση
εξανεμίζεται.

5.
Τέλος δεν μπορούμε παρά να επισημάνουμε την τεράστια καθυστέρηση στην
απονομή των προσωρινών συντάξεων των συναδέλφων που έχουν υποβάλει
αίτηση από 16/5/2016 και μετά, καθυστέρηση η οποία υπολογίζεται σε 12 περίπου
μήνες. Και φυσικά δεν παραλείπουμε να τονίσουμε τα ευτελή ποσά της
προσωρινής τους σύνταξης, ποσά της τάξης των 350 – 400 €, τα οποία τους έχουν
οδηγήσει ήδη σε καταστάσεις οικονομικής, φυσικής και ψυχικής εξόντωσης.

Παρακαλούμε επομένως:    Να λάβετε υπόψη σας όλα τα ανωτέρω και να
μεριμνήσετε για την όσο το δυνατόν ορθολογική επίλυσή τους.
Ορθολογική επίλυση μπορεί να νοηθεί μόνο προς τις εξής κατευθύνσεις:

1. Για τους ε. ε. μηχανικούς με ήδη θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα πριν
τη θέσπιση του ν. 4387/16:
Ισότιμη μεταχείριση με τους πριν την 12/5/2016 συνταξιούχους και
υιοθέτηση του ίδιου συντάξιμου μισθού, τόσο στον κύριο κλάδο όσο και στον
κλάδο της Ειδικής Προσαύξησης, για τον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών
τους αποδοχών.
2. Για όλους τους προ του ‘93 ε. ε. μηχανικούς:
Υιοθέτηση του ίδιου συντάξιμου μισθού που αναγνωρίζεται από τη σχετική
ΚΥΑ για τους ήδη συνταξιούχους, τουλάχιστον στον κλάδο της Ειδικής
Προσαύξησης. ως βάσης υπολογισμού των συνταξιοδοτικών τους παροχών.

Είναι φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια άνευ προηγουμένου βίαια και
ημερομηνιακή περικοπή των συντάξεων των μηχανικών κατά 55 % και πλέον, με
θύματα τους παλαιούς προ του ’93 μηχανικούς, και πολύ περισσότερο αυτούς με
ήδη θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα.
Είναι επίσης φανερό ότι εγείρονται σοβαρότατα ζητήματα ίσης μεταχείρισης:

-μεταξύ όσων συναδέλφων μηχανικών είχαν συνταξιοδοτηθεί με το
προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο και όσων αιτούνται συνταξιοδότηση με το
ισχύον πλαίσιο ενώ έχουν εκπληρώσει τις ίδιες ακριβώς ασφαλιστικές
υποχρεώσεις.
-μεταξύ των συνταξιούχων του νέου πλαισίου αφού ο υπολογισμός των
συντάξιμων αποδοχών των μηχανικών δεν γίνεται με το ίδιο τρόπο
υπολογισμού εισφορών όπως κάθε άλλης κατηγορίας συνταξιούχων.

Τα ζητήματα αυτά δεν θα πάψουμε να επισημαίνουμε, να δημοσιοποιούμε και να
διεκδικούμε με κάθε νόμιμο τρόπο.

Πρωτοβουλία για τη διεκδίκηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων
των μηχανικών ελεύθερων επαγγελματιών

19.02.2018

Σχετικά άρθρα:

  • Δεν υπάρχουν