Αθήνα, 30 /12/2016
Αρ. Πρ.: οικ.61662/3406
ΘΕΜΑ: Μεταβίβαση τμήματος περιουσίας του τέως Τομέα ΤΣΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ στο Ν.Π.Ι.Δ. Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη μεταβίβαση αρχικά για την έναρξη λειτουργίας από 1/1/2017 στο Ν.Π.Ι.Δ. Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) τμήματος Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του τέως τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του ΕΤΑΑ ως εξής:
α) Ακίνητη περιουσία:
 Πολυώροφο κτίριο Γραφείων με υπόγειο επί οικοπέδου επτά ορόφων συνολικής επιφάνειας 6.119,47 τ.μ. επί της οδού Π.Π. Γερμανού 3-5, Αθήνα, με αντικειμενική αξία 10.901.466,04€ , που ορίζεται ως έδρα του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.
β) Κινητή περιουσία :
Ι. Μετρητά –διαθέσιμα ύψους:25.000.000 ευρώ.
ΙΙ. Ομόλογα ονομαστικής αξίας 99.251.470 ευρώ.
ΙΙΙ. Ποσοστό 10% εκ του συνόλου των μετοχών της Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία που κατέχει ο τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του ΕΤΑΑ (131.590.263 τεμάχια).
Η συνολική περιουσία που θα μεταβιβασθεί στο Ν.Π.Ι.Δ. Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) θα προσδιορισθεί με νέα απόφασή μας, η οποία θα εκδοθεί μετά την κατάρτιση και έγκριση των Απολογισμών – Ισολογισμών των Τομέων Μηχανικών & ΕΔΕ του ΕΤΑΑ των οικονομικών χρήσεων από το έτος 2008 έως και το 2016. 

Σχετικά άρθρα:

  • Δεν υπάρχουν