Κλειστό το ΕΤAΑ τις Πέμπτες για τους ασφαλισμένους με υπουργική απόφαση-Ενημέρωση από το ΔΣ ΕΤΑΑ της Πέμπτης 24/4/14

Σε μορφή pdf η υπουργική απόφαση: ΦΕΚ Β’ 1013/23-04-2014

Μετά τον κ. Βρούτση ο οποίος με έγγραφο του ζητά άμεση υλοποίηση των ληστρικών αυξήσεων στο ΤΣΜΕΔΕ, την σκυτάλη στο θέατρο του παραλόγου παίρνει ο κ. Μητσοτάκης junior ο οποίος με υπουργική απόφαση κλείνει το ΕΤΑΑ τις Πέμπτες αρχής γενομένης την Πέμπτη που μας πέρασε 24/4. Ο εγκάθετος και διορισμένος από τη συγκυβέρνηση πρόεδρος του ΕΤΑΑ κ. Σελιανάκης επιστρατεύει την κρατική μηχανή ώστε να εμποδίσει την πρόσβαση κάθε Πέμπτη στο ΔΣ του ΕΤΑΑ στους μηχανικούς, όπου με σταθερείς και διαρκείς κινητοποιήσεις έχουμε πετύχει μεταξύ άλλων το πάγωμα των αυξήσεων των εισφορών (Τα πρακτικά της συνεδρίασης του ΔΣ ΕΤΑΑ στις 29/4/13 βρίσκονται εδώ.)

Μία κρατική μηχανή η οποία όταν το θέλει μπορεί να επιδείξει απίστευτα επίπεδα σβελτάδας καθώς την Τρίτη 22/4 ο Μητσοτάκης junior υπέγραψε την υπουργική απόφαση, την Τετάρτη πήρε ΦΕΚ (1013/2014) και την Πέμπτη 22/4 είχε τυπωθεί και βρισκόταν στα χέρια του κ. Σελιανάκη.

Λίγα λόγια για το ΔΣ του ΕΤΑΑ της Πέμπτης 24/4:

Για άλλη μια φορά ο Σελιανάκης είχε κατεβάσει τα ρολά και είχε κλειδώσει τη νέα του αυθαίρετη μεταλλική κατασκευή απαγορεύοντας τη πρόσβαση στους μηχανικούς όπου είχαν συγκεντρωθεί. Από την άλλη αφού κάλεσε την αστυνομία, η είσοδος ήταν προσβάσιμη μόνο σε “πρόθυμους” συνεργάτες υπαλλήλους.

Το περιεχόμενο της υπουργικής απόφασης:
 
Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.4/10019/22.4.2014
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/24249/14.3.2012 (ΦΕΚ Β΄ 1086) − Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στους Τομείς του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.)
Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.4/10019

(ΦΕΚ Β’ 1013/23-04-2014)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 6 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας “περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων” που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 1157/1981 (Α΄ 126), όπως ισχύει,

β) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του Ν. 1735/1987 (Α΄ 195) «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις»,

γ) του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011 (A΄ 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,

δ) του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς»,

2. την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25−7−2011 (Β΄ 1659) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 (Β΄ 769) απόφασης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.»,

3. την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/24249/14.3.2012 (Β΄ 1086) απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στους Τομείς του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.)»,

4. το υπ’ αριθμ. Φ80000/8264/538/14.04.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και το υπ’ αριθμ. 69575/10.04.2014 έγγραφο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) καθώς επίσης και το υπ’ αριθμ. Φ80000/8723/507/16.04.2014 συμπληρωματικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και το υπ’ αριθμ. 75577/16.04.2014 έγγραφο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) με τα οποία ζητείται εξαίρεση των κεντρικών υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. από τη συναλλαγή με το κοινό μία (1) ημέρα εβδομαδιαίως (Πέμπτη), προκειμένου οι Υπηρεσίες αυτές να ανταποκριθούν στον όγκο εργασίας με στόχο τη μείωση των εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών (αυξημένες αιτήσεις συνταξιοδότησης, αναγνώρισης πλασματικών ετών, ρύθμισης οφειλών, πληρωμές ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων σε παρόχους και ασφαλισμένους, γνωστοποίηση στατιστικών στοιχείων σε άλλες υπηρεσίες, απαντήσεις σε ερωτήματα ανεξάρτητων αρχών κ.λπ.),

5. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/24249/14.3.2012 (ΦΕΚ Β΄ 1086) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στους τομείς του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), ως εξής:

Στο τέλος της παρ. 1 της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/24249/14.3.2012 (ΦΕΚ Β΄ 1086) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προστίθεται το παρακάτω εδάφιο «Ειδικά για τις κεντρικές υπηρεσίες του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) θα πραγματοποιείται υποδοχή κοινού όλες τις εργάσιμες ημέρες πλην της ημέρας Πέμπτης».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Απριλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.